Foreløbig har følgende meldt sig som kandidater:

Rafnr. Navn By

2525 Jan Preisler 4180 Sorø
2827 Bodil Laursen 7120 Vejle Ø
2945 Ewald Seemann 4621 Gadstrup
3302 Vagn Aalling 3500 Værløse
3310 Karen Margrethe Feldmose Antonsen 2000 Frederiksberg
3355 Jesper Djurhuus 2840 Holte
3952 Jess Lykke Christensen 4050 Skibby
4437 Ole Rene Hansen 4040 Jyllinge
4688 Solvej M. Nielsen 5500 Middelfart
5097 Palle Randløv 2635 Ishøj
5622 Lene Markvang 2300 København S
5658 Bength Brodersen 2400 København NV
5677 Ole Bryder 5700 Svendborg

Hvis der er flere som ønsker at stille op til bestyrelsen, så skriv til Jan Preisler eller Henning Poulsen eller til raf1917@gmail.com, så kommer I på listen og ligeledes, hvis nogen ikke længere har lyst eller energi hertil, så skriv og I vil blive pillet af listen.
Deadline er den 5.7.2020 kl. 2400 (2200 UTC/GMT).


13.8.2020

 

INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING:

Hermed indkaldes der til stiftende generalforsamling for Radiotelegrafisforeningens veteraner:

Der er foreslået følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. regnskab og kontingent
4. Vedtægterne og ændringsforslag hertil
5. Indkomne forslag
6. Valg
6a. 3 bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsen konstituerer sig selv)
6b. 1 bilagskontrollant
6c. 1 suppleant
7. Arrangementer og forslag hertil, herunder veteranfrokosterne
8. Eventuelt
9. afslutning

Generalforsamlingen holdes i Serviceforbundets store mødelokale, Ramsingvej 30, 2500 Valby den 20. august klokken 1400. Der vil være åbent fra kl. 1300.

Da radiotelegrafisterne jo er spredt over det meste af landet og endda udenfor Danmark, så er det tilladt at stemme, kommentere og komme med forslag via mail til raf1917@gmail.com. Det er også tilladt at gøre dette ved fuldmagt helt indtil den 20/8-2020 klokken 1000.

Da vi ikke endnu har noget budget er Foreningen ikke istand til at betale for rejseomkostninger.

Af hensyn til corona restriktionerne samt et muligt traktement, anmodes der om at man tilmelder sig enten pr email eller pr telefon til raf1917@gmail.com eller 60810466

Henning Poulsen, midlertid formand for RAF1917s veteraner.

31.7.2020

 

Radiotelegrafistforeningen af 1917's veteraner

 

Kære veteran og radiotelegrafist "kollega",
Da jeg skal skrive til en snes stykker, så bliver dette brev nok lidt af et standardbrev, men sådan må det så være.
Som du kan se så har jeg indkaldt til den stiftende generalforsamling i vores kommende pensionist- , senior- eller veteranforening og selvom der vil være mange (vi er jo spredt over hele landet) som ikke kan møde op, så er der alligevel muligheder for at give sin mening til kende, enten via post, telefon eller pr email.
Du er en af dem som enten ikke har en email eller en komputer eller også er du en af dem, som jeg ikke har kunnet komme i kontakt med. Så hvis jeg ikke har været i kontakt med dig og du har en email, så må du meget gerne sende den til mig på:
raf1917@gmail.com eller hpolyra@gmail.com
Du er også altid velkommen til at ringe til mig på telefon 60810466, den er altid åben og især da for radiotelegrafist veteraner :.
Da foreningen ikke lige pt. har penge til et trykt blad, som tidligere, så vil bladet blive sendt til din email og det kan også læses på vores hjemmeside, www.raf1917.dk
Den fremtidige information til medlemmerne vil også primært komme til at foregå via hjemmesiden, så husk at kigge ind en gang imellem : og husk at hvis du har noget at ville sige om generalforsamlingen så skriv endelig til mig - også hvis du har noget andet på hjerte. Jeg er altid QRV.
73 de
Henning Poulsen, hjemmeadresse: Islevholm 15, Husum, 2700 Brønshøj

26.7.2020

 

Nedenstående er en henvendelse til foreningens passive medlemmer og til orientering for foreningens aktive medlemmer:

Kære alle

I forbindelse med, at der blev udsendt stemmesedler til foreningens aktive medlemmer er der også blevet sendt breve/mails til 12 af foreningens passive medlemmer. Disse medlemmer har tidligere givet udtryk for, at de var interesserede i at indgå i en bestyrelse for en veteranforening i forbindelse med eventuel overgang til Vagt- og Sikkerhedsforbundet. Hvis der er flere passive medlemmer, der er interesserede i at deltage i bestyrelsesarbejdet, kan de rette henvendelse om dette til forretningsfører Henning Poulsen på raf1917@gmail.com

Indholdet af disse breve/mails fremgår af nedenstående tekst:

Kære medlemmer,

Jeg skriver til jer, fordi det nu er ved at være tiden, hvor vi skal have dannet en egentlig pensionist/veteran forening i Radiotelegrafistforeningen af 1917.

Som I ved, har vi allerede sat gang i afstemningen om den aftale, som vi har indgået med Vagt - og Sikkerhedsforbundet om at komme ind til deres forbund som en selvstændig enhed.

Hvis I læser i debatforum inde på vores hjemmeside, så ved I selv følgelig alt om det. I aftalen med Vagt - og Sikkerhedsforbundet er der også gjort plads til en pensionist/veteranforening eller hvad den nu skal kaldes. Det er så her I kommer ind i billedet fordi, I har jo tidligere givet udtryk for, at I gerne vil deltage i en bestyrelse for pensionist/veteranforening.

Men nu er tiden altså kommet til, at der skal tages initiativer i den retning. RAF1917 står gerne for indkaldelsen til den stiftende generalforsamling og arrangementet i første omgang men derefter bliver det videre forløb op til dem som bliver valgt.

Et udkast til forslag til vedtægter er lavet af Henning Poulsen og kan fås her: hpolyra@gmail .com.

Jeg kan oplyse, at der er i alt 12 personer, som har meldt sig interesserede i at være med i være med i en sådan bestyrelse.

Meld venligst tilbage om I stadig er interesserede.

Med venlig hilsen

Carol Ann Thrane9.7.2002

 

Forslag til vedtægter til en evt. RAF pensionistforening (RAFP).

§1 RAFs veteraner (pensionister) etableres som en selvstændig gruppe under Vagt og sikkerhedsforbundet (VSL) under navnet RAFs veteraner med henblik på at videreføre bl.a. veteransammenkomsterne.

§2 RAFPs medlemmer er først og fremmest de tidligere passive medlemmer af RAF1917, men desuden kan optages medlemmer af VSL, samt ægtefæller efter afdøde medlemmer, efter bestyrelsens afgørelse.
Indmeldelse sker gennem VSLs sekretariat. Evt. via RAFP bestyrelse.
RAFP kan udnævne æresmedlemmer efter indstilling fra bestyrelsen.

§3 RAFPs formål er
- At samle pensionisterne om fælles aktiviteter af kulturel og social art.
- At varetage medlemmernes pensionistmæssige interesser,
- At gennem Vagt at vejlede medlemmerne om pensioner
- At bevare det kammeratlige og kollegiale samvær mellem medlemmerne bl.a. ved at fortsætte veteranmøder som i RAF1917s tid.
- At indgå i samarbejde med VSLs og andre pensionistgrupper om evt. fælles arrangementer.

§4 RAFP´s vedtægter skal være i overensstemmelse med VSLs vedtægter .

§5 Fra VSL overføres forud hvert år en sum på 10.000 kr., til bl.a. afholdelse af
veteransammenkomsterne. Denne sum forvaltes af RAFPs bestyrelse. Overførslen skal evalueres
sammen med VSL efter 5 år.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§6 Pensionistgruppen, RAFP, ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand og 1
kasserer. Der vælges også en bilagskontrollant og 1 suppleant.
Hvis der i valgperioden opstår mangel på valgte medlemmer, besætter bestyrelsen den ledige post
indtil førstkommende generalforsamling.

§7 Generalforsamlingen er RAFPs øverste myndighed og afholdes i marts/april i lige år.
Indkaldelse sker digitalt gennem VSLs blad senest en måned før afholdelsen samt på RAFPs hjemmeside sammen med en dagsorden.
Dagsordenen skal indeholde mindst
- Valg af dirigent
- -beretning
- -regnskab og kontingent
- Forslag
- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, bilagskontrollør og suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
- eventuelt
-
Forslag og kommentarer til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
En rettidig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte.
Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal. Der kan stemmes ved fuldmagt, ligesom der kan stemmes digitalt til foreningens mail, raf1917@gmail.com. Mails afsendt efter generalforsamlingens begyndelse vil ikke blive talt med.
Skriftlig afstemning skal finde sted hvis mindst 5 medlemmer eller dirigenten stiller krav om det.
Referat af generalforsamlingen udarbejdes og godkendes af formand og dirigenten senest 6 uger efter afholdelsen og offentliggøres digitalt i VSLs blad og RAFPs hjemmeside.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når ¼ af medlemmerne ønsker det og begrunder det i motiveret dagsorden.

§9 RAFPs medlemmer betaler samme kontingent som VSLs seniomedlemmer. Det reguleres hvert år. Pr 1. januar.

§10 Der kan afholdes møder, sammenkomster m.v. øst og vest for Storebælt og på Grønland, og der vil blive stillet midler til rådighed hertil. Det rimelige beløb fastsættes efter aftale med bestyrelsen.

§11 Formand eller næstformand kan deltage i alle møder i VSL som vedrører RAFPs medlemmer.

§12 Formand, næstformand eller kasserer kan deltage i VSLs kongresser som observatør eller kan udnævne 1 medlem hertil.

§13 RAFP afholder udgifter til egne bestyrelsesmøder og til veteranmøderne. RAFP kan søge om tilskud hos VSL til ekstraordinære udgifter.

§14 Nedlæggelse af RAFP kan kun finde sted, når RAFP bestyrelsen vedtager det enstemmigt og VSLs hovedbestyrelse godkender dette. Evt. midler og effekter overgår så til VSL

§15 Hvor intet andet er anført gælder love og vedtægter for Vagt- og Sikkerhedsforbundets Landssammenslutning (VSL).

24.6.2020

 

Tanker om en veteranforening…
 

"Da mine tanker var få og små, så endte jeg med kors og bånd og stjerner på" lyder det i den gamle vise "Admiralens vise".
Men jeg tænker slet ikke i den henretning. Jeg tænker på hvad en veteranforening kan gøre af godt for at fornøje medlemmerne og jeg tænker dette helt uden at have en bestyrelses accept og det er ikke for at lægge noget pres på nogen som helst, næh det er for at fornøje medlemmerne og for at give dem lidt information om hvorfor det kunne være en fornøjelse at være medlem af RAFs veteraner:
- Jeg tænker på hvornår vi kan holde en generalforsamling? Og hvor?
- Jeg tænker på hvordan kan vi holde afstemninger, elektronisk ?
- Jeg tænker på hvornår vi skal have nogle veteranfrokoster?
- Jeg tænker på hvor det kunne være? I København, i Odense eller ?
- Jeg tænker på om der kan holdes en frokost for bornholmerne ?
- Jeg tænker på andre aktiviteter? Museumsbesøg, foredrag, revy ?
- Jeg tænker på samarbejde med andre seniorforeninger, ældresagen etc?
- Jeg tænker på om noget på den måde kan holdes lokalt, helt lokalt?
- Jeg tænker på Radiotelegrafen i en anden form, måske elektronisk?
- Jeg tænker på de som ikke kan deltage i frokoster, skal de have en "take away"?
- Jeg tænker på en eller anden form for konkurrencer
- Jeg tænker på hvad medlemmerne vil og tænker, kommer de med forslag?
- Jeg tænker på om vi skal bruge de sociale medier ?
- Jeg tænker på om vi mon får email adresser på alle medlemmer?
- Jeg tænker på hvad veteranforeningen skal hedde ?
- Jeg tænker på om vi mon bliver en aktiv forening eller mon vi forbliver passive?
- Og
- Jeg håber på at få lidt hjælp af andre så vi alle kan hygge os
- Eller
- Bliver jeg mon som admiralen ?
 

Det var blot et par tanker på en grundlovsdag.
Pas på jer selv derude!
Med hilsener fra
Henning, pt selvudnævnt formand for RAF1917s veteraner
Mail: hpolyra@gmail.com
 

Hej Henning

Det ser meget spændende ud med de tanker du har fremlagt Som supplement har jeg nogle tanker som jeg vil delagtiggøre jer med.

A. veteranfrokosterne bibeholdes i øst og i vest

B . Det afholdes fælles julefrokost på Fyn med henblik at bygge netværk og dermed fortrænge ensomheden (eventuelt ned delvis egenbetaling)

C. Der etableres nogle foredragsaftener, hvor et medlem fortæller om en hændelse, aller, noget om sig selv m, Det kan også været, at et medlem der har haft et “Close Call,
som man aldrig har ønsket at drøfte med andre — men her er man blandt kollegaer og det kunne måske være rart at fortælle om hændelsen

Der er mange gode tanker og ideer., med hvem vil være med til at realisere.ideerne. Det kræver noget tid og kræfter — bliver det til noget, vil jeg gerne være med til, at starte projektet op. Jeg har det første foredrag klart,

Men lad det ikke trække i langdrag - ikke så meget snak og administration
“Livet er så kort - og man er så længe død”

Hilsen
Jesper Djurhuus

Tak for gode ideer og spørgsmål fra Henning og Jesper.
Hher er så mine tanker desangående.
Generalforsamling og foredrag - har vores nye fagforening lokaler vi kan låne? hvis
ikke så bliver det noget med et separat lokale ifm spisning på en restaurant, og det
koster.
Afstemninger elektronisk er en god ide.
Veteranfrokoster som hidtil marts og oktober i både CPH og Odense,
Samarbejde med andre, det er billigere at lave arrangementerne selv.
Jeg har tidlige fået inspiration fra Pensionisterne Samvirke og så lavet samme
arrangement meget billigere for SAS DATA Pensionisterne,
Julefrokost med egenbetaling er en fin ide, men hvorfor ikke en i CPH og en i Odense, der er langt hjem til CPH efter en heftig frokost i Odense.
Forslag - sommertur til Bakken med egen betaling.
Forslag - sejltur til og frokost på Flakfortet. Sejlturen koster kr. 150 og prisen på frokost er meget rimelig. Egenbetaling også her.
Jeg går ud fra at vores budget er meget begrænset, så deltagerne selv må til lommerne.
Jeg er aktiv i fagforeningen Prosas seniorudvalg og har flere ideer i ærmet.
Mange hilsener
Lene Markvang

 

Send meget gerne ideer og kommentarer - så bliver de lagt på hjemmesiden her!!!

6.6.2020

 

Kære venner og passive medlemmer af Radiotelegrafistforeningen af 1917

Trods Corona og de omskiftelige tider så skal vi altså have oprettet en veteranforening for radiotelegrafister og da vi jo ikke kan holde en rigtig generalforsamling, så må vi jo have en slags ”forretningsministerium” – en forretningsbestyrelse indtil en egentlig stiftende generalforsamling kan holdes.

Derfor påtager jeg mig det foreløbige ansvar for veteranforeningen som formand, idet jeg har adgang til kontoen i Danske Bank, men jeg vil gerne have en slags bestyrelse med mig og da vi jo ikke kan have jer alle med fra begyndelsen, så vil jeg gerne have følgende med:

Jan Preisler

Jesper Djurhuus

Kai Verner Rasmussen

Bengt Brodersen

Ewald Seemann

Og derudover, som konsulent med kontakt til og forstand på Rigsarkivet : Knud Helge Andreasen. Samt som konsulenter med kontakt til de steder, hvor vi tidligere har haft veteranfrokoster: Birger Riis-Hansen og Erik Hellerup Madsen

Hvad siger I til det. Jeg skal lige sige at det er tilladt at sige fra, for der er så mange at tage af/der gerne vil være med i en bestyrelse. Jeg har blot forsøgt at vælge lidt bredt. Det eneste jeg mangler er evt. veteraner som stadig er i Grønland, men jo også kan være med, men måske kan de også lave et sideskud til Veteranforeningen hernede. Jeg er jo også bekendt med at der er forskellige grupper af veteraner som mødes i forskellige fora og det er fint og det skal de bare blive ved med og med tiden kan vi andre måske være med, ligesom Serviceforbundet jo også har forskellige regioner, som vi vil kunne mødes med eller holde arrangementer sammen med (så er der også flere til at betale evt. betalinger som feks billetter til et museum), ligesom vi bliver tilmeldt ”faglige seniorer” der kan sammenlignes med ”Ældre sagen” Ja der skal nok blive noget at se til.

Lad os bare få ideerne med ombord.

Men efterhånden skulle alle vel have fået et brev op en opkrævning fra Serviceforbundets A-kasse (Min A-kasse), da det er dem som håndterer kontingentopkrævningerne (man behøver ikke at medlem af den a-kasse).

RAF1917’s kontingent har ikke været hævet siden 1990’erne, men nu stiger det altså en smule, til 450 kr. årligt og da I jo allerede har betalt 320 kr. såer opkrævning nu på 75 kr. indtil 1. juni og så 55 kr. for næste halvår. Service forbundets system er opkrævninger hver halve år, altså bliver det i 2021 på 225 kr. indtil 1.6.2.21 og derefter 225 kr. for andet halvår af 2021.

Veteranforeningen for RAF1917 får et tilskud fra Vagt- og Sikkerhedsforbundet (VSL) på 10.000 kr. årligt plus en trediedel af kontingentindtægterne så der kan stadig holdes veteranfrokoster og diverse andre arrangementer.

Vi har tænkt os at opretholde hjemmesiden ”RAF1917” og også den ”skjulte” del, hvortil der er adgangskode. Ring eller skriv til mig eller Jan Preisler hvis I har glemt koden.

Med hilsener fra

Henning Poulsen

Tidligere forretningsfører

Radiotelegrafistforeningen af 1917

Tlf: 60810466 Mail: hpolyra@gmail.com

25.4.2020