Vedtægter for Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraner

§1 RAFs veteraner (pensionister) etableres som en selvstændig gruppe under Vagt og sikkerhedsforbundet (VSL) under navnet Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraners (RAFP) med henblik på at videreføre bl.a. veteransammenkomsterne.

§2 Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteranmedlemmer er først og fremmest de tidligere medlemmer af RAF1917, men desuden kan optages medlemmer af VSL, samt ægtefæller efter afdøde medlemmer, efter bestyrelsens afgørelse.
Indmeldelse sker gennem VSLs sekretariat. Evt. via RAFPs bestyrelse.
RAFP kan udnævne æresmedlemmer efter indstilling fra bestyrelsen.

§3 Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraners formål er
- At samle pensionisterne om fælles aktiviteter af kulturel og social art.
- At varetage medlemmernes pensionistmæssige interesser,
- At gennem Vagt at vejlede medlemmerne om pensioner
- At bevare det kammeratlige og kollegiale samvær mellem medlemmerne bl.a. ved at fortsætte veteranmøder som i RAF1917s tid.
- At indgå i samarbejde med VSLs og andre pensionistgrupper om evt. fælles arrangementer.

§4 Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraners vedtægter skal være i overensstemmelse med VSLs vedtægter .

§5 Fra VSL overføres forud hvert år en sum på 10.000 kr., til bl.a. afholdelse af veteransammenkomsterne. Denne sum forvaltes af RAFPs bestyrelse. Overførslen skal evalueres sammen med VSL efter 5 år. Endvidere modtager veteranforeningen årligt 1/3 af de af VSLr opkrævede kontingentpenge.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§6 Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraner ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand og 1 kasserer. Der vælges også en revisor og 1 bestyrelsessuppleant.
Hvis der i valgperioden opstår mangel på valgte medlemmer, besætter bestyrelsen den ledige post indtil førstkommende generalforsamling.

§7 Generalforsamlingen er Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraners øverste myndighed og afholdes hvert år i marts/april.
Indkaldelse sker digitalt gennem VSLs blad senest en måned før afholdelsen samt på hjemmesiden RAF1917.dk sammen med en dagsorden.
Dagsordenen skal indeholde mindst
- Valg af dirigent
- Beretning
- Regnskab og kontingent
- Forslag
- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, revisor og bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
- Eventuelt

§8 Forslag og kommentarer til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. De skal endvidere slås op på hjemmesiden RAF1917.dk
En rettidig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal. Der kan stemmes ved fuldmagt, ligesom der kan stemmes digitalt til foreningens mail, raf1917@gmail.com. Mails afsendt efter generalforsamlingens begyndelse vil ikke blive talt med.
Skriftlig afstemning skal finde sted hvis mindst 5 medlemmer eller dirigenten stiller krav om det.
Referat af generalforsamlingen udarbejdes og godkendes af formand og dirigenten senest 6 uger efter afholdelsen og offentliggøres digitalt i VSLs blad og hjemmesiden RAF1917.dk.
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det og begrunder det i motiveret dagsorden.

§9 RAFPs medlemmer betaler samme kontingent som Serviceforbundets seniormedlemmer. Det reguleres hvert år pr 1. januar.

§10 Der kan afholdes møder, sammenkomster m.v. øst og vest for Storebælt og i Grønland m.v., og der vil blive stillet midler til rådighed hertil. Det rimelige beløb fastsættes efter aftale med bestyrelsen.

§11 Formand eller næstformand kan deltage i alle møder i VSL som vedrører Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteranmedlemmer.

§12 Formand, næstformand eller kasserer kan deltage i VSLs kongresser som observatør eller kan udnævne 1 medlem hertil.

§13 Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraner afholder udgifter til egne bestyrelsesmøder og til veteranmøderne. Foreningen kan søge om tilskud hos VSL til ekstraordinære udgifter.

§14 Nedlæggelse af Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraner kan kun finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning, og når VSL godkender dette. Evt. midler og effekter overgår så til VSL

§15 Hvor intet andet er anført gælder love og vedtægter for Vagt- og Sikkerhedsforbundets Landssammenslutning (VSL).

Vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 20. august 2020