Foreningens vedtægter som PDF (88 kb)

Vedtægter for Radiotelegrafistforeningen af 1917

§ 1
Navn

Foreningens navn er RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917

§ 2
Hjemsted

Stk. 1. Foreningens hjemsted er København.

Stk. 2. Foreningens hjemsted kan ændres, dersom forretningsudvalget træffer beslutning herom.

Stk. 3. Foreningen har oprettet et medlemskontor i Grønland. Navnet er: RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 i Grønland.

§ 3
Formål og interesseområde

Stk. 1 Det er foreningens formål at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, samt yde medlemmerne støtte under konflikt.

Stk. 2 Foreningen skal gøre sin indflydelse gældende m.h.t. styrkelse af radiosikkerheden.

Stk. 3. Foreningen skal søge at skaffe ledige medlemmer beskæftigelse.

Stk. 4. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

Stk. 5. Foreningens interesseområde omfatter ansatte indenfor telekommunikation, administration, teleteknik samt arbejde med relation til mobile og stationære telekommunikationstjenester.

Stk. 6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, repræsentantskab, udvalgsmedlemmer eller kontorpersonale nogen personlig hæftelse som sådan.

§ 4
Medlemspligter

Stk. 1. Det er medlemmernes pligt at værne om foreningens interesser samt ved kollegialt og fordrageligt samvirke at fremme det indbyrdes gode forhold.

Stk. 2. Det er medlemmernes pligt at give foreningen de oplysninger, som forretningsudvalget finder fornødne for det faglige arbejde.

§ 5
Aktivt medlemskab

Stk. 1. I foreningen optages personer som aktive medlemmer, hvis deres arbejdsområde ligger indenfor foreningens interesseområde.

Stk.2. Søger nye grupper optagelse, skal en eventuel optagelse først godkendes af forretningsudvalget og senere godkendes af repræsentantskabet.

Stk. 3. Anmodning om optagelse fremsættes på foreningens optagelsesformular. Enhver anmodning om optagelse effektueres af sekretariatet under forbehold af forretningsudvalgets godkendelse. Medlemmerne indtræder i alle rettigheder og pligter fra optagelsesdatoen.

Stk. 4. Ved anmodning om optagelse fra tidligere slettede eller ekskluderede medlemmer fastsætter forretningsudvalget betingelserne for den eventuelle genoptagelse.

Stk. 5. De i stk. 4 nævnte betingelser for medlemskab gælder også for personer, der har optrådt som strejkebrydere eller som har taget ansættelse, hvor foreningen har nægtet tilgang.

Stk. 6. Repræsentantskabet kan efter indstilling ved enstemmig beslutning udnævne personer, som har virket til gavn for foreningen, til æresmedlemmer.

Stk. 7. Æresmedlemmer har altid status som aktive medlemmer og er fritaget for kontingentbetaling.

§ 6
Passivt medlemskab

Stk. 1. Til passivt medlemskab kan overføres/optages personer, der tidligere har opfyldt betingelserne for aktivt medlemskab. Overførsel til passivt medlemskab kan ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Stk. 2. Som passive medlemmer kan, efter forretningsudvalgets skøn optages personer, som er aktive medlemmer af andre organisationer.

Stk. 3. Enhver anmodning om overførsel fra aktivt til passivt medlemskab skal godkendes af forretningsudvalget, før overførslen får gyldighed.

Stk. 4. Forretningsudvalget er berettiget til at overføre passive medlemmer, der tager beskæftigelse indenfor foreningens overenskomstområde til aktivt medlemskab.

§ 7
Udmeldelse.

Stk. 1. Enhver begæring om udmeldelse skal forelægges forretningsudvalget.

Stk. 2. Udmeldelse fra aktive medlemmer må ske med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Stk. 3. Udmeldelse fra passive medlemmer må ske med 1 måneds varsel til udløb ved regnskabsårets afslutning 31. december.

Stk. 4. Indtil udtrædelsesdatoen bevarer medlemmet alle rettigheder og skal overholde sine forpligtelser i henhold til vedtægterne.

§ 8
Eksklusion

Stk. 1. Et medlem kan ekskluderes af foreningen på grund af ukollegial opførsel og handlemåde, når det kan bevises, at medlemmet modarbejder foreningens interesser.

Stk. 2. Beslutning om eksklusion træffes af forretningsudvalget efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende forretningsudvalgsmøder.

Stk. 3. Eksklusionen skal bekendtgøres for alle medlemmerne.

Stk. 4. Et ekskluderet medlem kan forlange eksklusionen prøvet på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 9
Kontingent

Stk. 1. Repræsentantskabet fastsætter kontingentets størrelse. Forretningsudvalget fastsætter kontingentets betalingsterminer.

§ 10
Kontingentbetaling

Stk. 1. Forretningsudvalget kan fastsætte undtagelsesbestemmelser vedrørende kontingentbetaling.

Stk. 2. Såfremt et aktivt medlem er i 3 måneders kontingentrestance, kontaktes vedkommende af forretningsføreren.

Stk. 3. Såfremt kontingentet ikke indgår senest 1 måned efter kontakten, slettes vedkommende af foreningens medlemsliste.

Stk. 4. Såfremt et passivt medlems årskontingent ikke er indbetalt den 31. december, slettes vedkommende af foreningens medlemsliste.

Stk.5. Såfremt særlige omstændigheder taler herfor, kan forretningsudvalget bevilge yderligere henstand.

Stk. 6. Kontingentrestancer fra slettede eller udmeldte medlemmer inddrives om fornødent ved retslig inkasso.

§ 11
Valg af repræsentantskab

Stk. 1. Repræsentantskabet vælges for en fireårig periode. Repræsentantskabsmedlemmer kan genvælges.

Stk. 2. Alle aktive medlemmer har stemmeret. Alle aktive medlemmer er valgbare. Kun aktive medlemmer kan beklæde posten som repræsentantskabsmedlem.

Stk. 3. Foreningens aktive medlemmer opdeles i 2 grupper. Grønland betragtes som en gruppe, der vælger sine egne repræsentantskabsmedlemmer. Den anden gruppe udgøres af de resterende aktive medlemmer.

Stk. 4. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer fastlægges af repræsentantskabet og fordeles forholdsmæssigt.

Stk. 5. Medlemsfordelingen i henhold til medlemslisten pr. 1. januar i valgåret lægges til grund for gruppernes repræsentation i den kommende valgperiode.

Stk. 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer udskrives af repræsentantskabet på hvert andet ordinære repræsentantskabsmøde. Valgåret er identisk med det kalenderår, som efterfølger repræsentantskabets udskrivning af valg.

Stk. 7. Forretningsudvalget udsender senest 1. januar i valgåret opfordring til opstilling af kandidater til repræsentantskabet. Senest den 1. april i valgåret skal kandidatopstillingerne være forretningsudvalget i hænde. På grundlag af de indkomne opstillingsmeddelelser - om nødvendigt suppleret med kandidater, der opstilles af forretningsudvalget - udsendes der stemmesedler til medlemmerne i løbet af juli måned.
Der tilstræbes opstillet mindst 50% flere kandidater i hver gruppe end det antal, der skal vælges.

Stk. 8. Afstemningsfristen udløber den 30. september, hvorefter meddelelse om det nye repræsentantskabs sammensætning bekendtgøres af forretningsudvalget.

Stk. 9. Kandidater, der ikke opnår valg som repræsentantskabsmedlemmer, optræder som suppleanter indenfor grupperne i den rækkefølge stemmetallene angiver.
Udtræder et repræsentantskabsmedlem af repræsentantskabet i perioden, indtræder suppleanten.

§ 12
Repræsentantskabet og repræsentantskabsmøder

Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet er ulønnet, men rimelige udlæg godtgøres af foreningen efter de til enhver tid gældende regler, udstukket af forretningsudvalget.

Stk. 3. Repræsentantskabet indkaldes til ordinært møde hvert andet år i marts/april måned. Indkaldelsen til ordinært møde udsendes med 2 måneders varsel. Den foreløbige dagsorden og forretningsorden medfølger.

Stk. 4. På repræsentantskabsmødet lægges foreningens politik for de følgende 2 år. Repræsentantskabet nedsætter permanente udvalg. I øvrigt drøftes alle spørgsmål, som repræsentantskabsmedlemmerne ønsker behandlet.

Stk. 5. Kan et repræsentantskabsmedlem ikke møde, indkaldes suppleanten.

Stk. 6. Ved afstemning på repræsentantskabsmøderne har hvert repræsentantskabsmedlem 1 stemme.

Stk. 7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når forretningsudvalget træffer bestemmelse herom, eller når mindst en tredjedel af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt overfor forretningsudvalget begærer ekstraordinært repræsentantskabsmøde med angivelse af begrundet dagsorden.

Stk. 8. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde indkaldes med 14 dages varsel og skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.

§ 13
Formanden

Stk. 1. Formanden vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen. Formanden skal være aktivt medlem af foreningen.

Stk. 2. Formanden og forretningsudvalget leder sammen foreningens arbejde. Formanden er berettiget til at handle på forretningsudvalgets vegne i sager, som ikke kan afvente dettes afgørelse.

Stk. 3. Formandens underskrift er bindende for foreningen.

Stk. 4. Formanden skal være medlem af de i.h.t. § 12 stk. 4 nedsatte permanente udvalg.

§ 14
Næstformanden

Stk. 1. Næstformanden vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen. Næstformanden skal være aktivt medlem af foreningen. Næstformanden indtræder i alle formandens pligter og rettigheder, når denne er forhindret i at give møde.

Stk. 2. Hvis formanden definitivt afgår, indtræder næstformanden som formand indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, og suppleanten indtræder i forretningsudvalget.

Stk. 3. Hvis næstformanden afgår, vælger forretningsudvalget ny næstformand af sin midte, og suppleanten indtræder i forretningsudvalget.

§ 15
Forretningsudvalget

Stk. 1. Forretningsudvalget består af foreningens formand og næstformanden samt 3 af foreningens aktive medlemmer.

Stk. 2. Forretningsudvalget vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen. Samtidig vælges mindst 3 suppleanter.

Stk. 3. Forretningsudvalget leder foreningens arbejde i overensstemmelse med den af repræsentantskabet fastlagte politik og udarbejder beretning.

Stk. 4. Inden for områder, hvor foreningen har forhandlingsret, er forretningsudvalget bemyndiget til at afgive varsel om kollektiv arbejdsstandsning over for såvel arbejdsgivere som organisationer af arbejdsgivere.

Stk. 5. Inden for områder, hvor foreningen har forhandlingsret, er forretningsudvalget bemyndiget til at opsige, forhandle og undertegne enkeltkontrakter eller kollektive overenskomster for medlemmerne.

Stk. 6. Forretningsudvalget er bemyndiget til at disponere over foreningens midler i overensstemmelse med de økonomiske retningslinier, som repræsentantskabet har vedtaget.

Stk. 7. Forretningsudvalget har bemyndigelse til at ansætte fornødent kontorpersonale.

§ 16
Forretningsføreren

stk. 1. Forretningsudvalget har bemyndigelse til at ansætte en fastlønnet forretningsfører. Forretningsførerens gage fastsættes efter overenskomst mellem forretningsudvalget og forretningsføreren.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal informeres om ansættelsesvilkårene.

Stk.3. Forretningsføreren er ansvarlig over for forretningsudvalget.

Stk. 4. Forretningsføreren er ansvarlig for foreningens midler.

Stk. 5. Forretningsudvalget kan bemyndige forretningsføreren til at underskrive den daglige korrespondance.

Stk. 6. Kassererfunktionen varetages af en person, der udpeges af forretningsudvalget.

Stk. 7. Forretningsføreren er ansvarlig for, at der føres et klart og overskueligt regnskab, som skal være ført a'jour.

§ 17
Revisorer

Stk. 1. Forretningsudvalget engagerer en ekstern registreret revisor, der reviderer foreningens regnskaber.

Stk. 2. Repræsentantskabet vælger 2 interne revisorer samt 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen blandt foreningens aktive medlemmer.

Stk. 3. Foreningens 2 valgte revisorer skal 2 - 6 gange årligt revidere foreningens kassebilag og herunder kontrollere, at alle større poster har hjemmel i de af forretningsudvalget tagne beslutninger.

Stk. 4. Såfremt regnskabet ikke er i orden, har revisorerne pligt til uopholdeligt at underrette formanden. Denne sammenkalder snarest forretningsudvalget, der tager stilling til sagen.

§ 18
Foreningens midler

Stk. 1. Foreningens midler må kun benyttes til fremme af foreningens formål.

Stk. 2. Regnskabsåret er fastsat til perioden 1. januar - 31. december.

§ 19
Konfliktfondet

Stk. 1. Det er konfliktfondets formål at være det primære økonomiske grundlag for arbejdskonflikter, hvori Radiotelegrafistforeningen af 1917 er part.

Stk. 2. Konfliktfondets midler tilvejebringes primært ved henlæggelse af en af repræsentantskabet fastsat procentdel af årskontingentet.
For så vidt der ingen betingelser knyttes til frivillige bidrag til konfliktfondet, kan sådanne bidrag modtages og indgå i konfliktfondet.

Stk. 3. Konfliktfondets kapital anbringes på den mest fordelagtige måde under skyldig hensyntagen til sikkerheden for foreningens formue.
Stk. 4. Det må af årsregnskabet fremgå, hvorledes konfliktfondets midler er anbragt.

Stk. 5. I konfliktsituationer er forretningsudvalget bemyndiget til at udskrive ekstrakontingent. Hvis konfliktfondets kapital bliver formindsket til et væsentlig lavere beløb end minimumskapitalen jævnfør stk. 11, kan forretningsudvalget retablere denne ved udskrivning af ekstrakontingenter.
Ekstrakontingent opkræves ikke af de på opkrævningstidspunktet arbejdsløse medlemmer.

Stk. 6. En konfliktsituation anses for at være etableret, når der er afgivet varsel om arbejdsstandsning, uanset om varslet er afgivet af arbejdsgiveren eller foreningen.

Stk. 7. Under konfliktsituationer afholdes de med forhandlinger, juridisk assistance, korrespondance m.v. medgåede omkostninger af konfliktfondet.

Stk. 8. Under konfliktsituationer er forretningsudvalget bemyndiget til af konfliktfondet at udbetale understøttelse til medlemmer, der berøres af konflikten.

Stk. 9. Under en konfliktsituation, hvor en navngiven faglig organisation er i økonomiske vanskeligheder, kan forretningsudvalget på grundlag af egne overvejelser træffe beslutning om ydelse af økonomisk støtte til den pågældende organisation. Beløbet afholdes af foreningens konfliktfond.

Stk. 10. I situationer, hvor forretningsudvalget engagerer foreningen i medlemssager af principiel karakter, kan midler af konfliktfondet anvendes til dækning af de involverede omkostninger.
Stk. 11. Repræsentantskabet fastsætter minimum for konfliktfondets kapital.
Beløb udover minimum kan af forretningsudvalget besluttes anvendt til andre formål.

§ 20
Uddannelsesfondet.

Stk. 1. Det er uddannelsesfondets formål at være det primære økonomiske grundlag for foreningens kursusvirksomhed til fremme af medlemmernes videreuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsesfondets midler tilvejebringes primært ved henlæggelse af en af repræsentantskabet fastsat procentdel af årskontingentet. For så vidt der ingen betingelser knyttes til frivillige bidrag til uddannelsesfondet, kan sådanne bidrag modtages og indgå i uddannelsesfondet.

Stk. 3. Uddannelsesfondets midler kan anvendes til kurser for repræsentantskabsmedlemmer, forretningsudvalgsmedlemmer, sekretariat og tillidsmænd.

Stk. 4. Uddannelsesfondets midler kan i øvrigt anvendes til finansiering af uddannelsestiltag, som forretningsudvalget anser for at tjene medlemmernes interesser.

§ 21
Medlemsmøder.

Stk. 1. Der kan med forretningsudvalgets godkendelse afholdes medlemsmøder, hvor sager af interesse for medlemmerne og foreningen drøftes.

Stk. 2. Forretningsudvalget bevilger de nødvendige midler til mødernes afholdelse. Grønland betragtes i denne forbindelse som en region, hvor de geografiske afstande nødvendiggør en særlig fortolkning af mødebegrebet, således at grønlandsmedlemmerne på lige vis kan drage nytte af midlerne til medlemsmøder.

Stk. 3. Ansøgning om støtte til medlemsmøder sendes sammen med foreløbigt mødeprogram til forretningsudvalget og kan omfatte støtte til lokaleleje, foredragsholder, og/eller mindre traktement. Forretningsudvalget tager stilling til hver enkelt ansøgning separat.

§ 22
Medlemsblad og hjemmeside.

Stk. 1. Under forretningsudvalgets ansvar over for foreningen udgives medlemsbladet RADIOTELEGRAFEN og redigeres en hjemmeside på internettet.

Stk. 2. Bladets udgivelsesfrekvens fastsættes af forretningsudvalget.

Stk. 3. Medlemsbladet og hjemmesiden skal indeholde meddelelser fra formanden og forretningsudvalget samt referater fra repræsentantskabsmøder. Der kan bringes artikler, der skønnes at have interesse for medlemmerne. Endvidere kan bladet og hjemmesiden indeholde artikler, hvori medlemmerne drøfter faglige og kollegiale forhold.

§ 23
Foreningens opløsning.

Stk. 1. Forslag til foreningens opløsning eller sammenlægning med en anden organisation skal forelægges på et ordinært eller evt. et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 2. Ved en eventuel repræsentantskabsbeslutning om sammenlægning med en anden organisation formulerer repræsentantskabet vilkårene for sammenlægningen, samt eventuelt anvendelse/overførsel af foreningens midler. Repræsentantskabets beslutning sendes til skriftlig afstemning blandt foreningens aktive medlemmer. Beslutningen er vedtaget, når 60 procent af de afgivne stemmer er for en sammenslutning.

Stk. 3. Ved en eventuel repræsentantskabsbeslutning om foreningens opløsning formulerer repræsentantskabet en beslutning om opløsningen samt anvendelsen af foreningens midler til gavn for de på opløsningstidspunktet værende medlemmer af Radiotelegrafistforeningen af 1917. Beslutningen sendes til skriftlig afstemning blandt foreningens aktive medlemmer.
Beslutningen er vedtaget, når mindst 80 procent af de afgivne stemmer har stemt for en opløsning. Opnås dette flertal ikke ved første afstemning, foretages der en ny afstemning, hvor almindeligt flertal er afgørende.

§ 24
Ikrafttrædelsesdato.

Stk. 1. Disse vedtægter træder i kraft den 1. september 2010

§ 25
Ændring af foreningens vedtægter.

Stk. 1. Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal være fremsat skriftligt senest 2 måneder før afholdelsen af det repræsentantskabsmøde, på hvilket forslagene ønskes behandlet.

Stk. 2. Efter repræsentantskabets vedtagelse af ændringsforslagene udsendes disse til skriftlig afstemning blandt foreningens aktive medlemmer.

Stk. 3. Forslag til ændring af nærværende vedtægter er vedtaget, når 2/3 af de afgivne stemmer ved urafstemningen tilkendegiver deres tilslutning.