Radiotelegrafistforeningen af 1917´s veteraner

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag d. 6. april 2022 i "Københavneren" i Helsingør.
Der var mødt 28 medlemmer frem til generalforsamlingen.

 

 
Referat:
1. Valg af dirigent - Jan Preisler blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med korrekt varsel og at den var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning.
Jesper Djurhuus læste navnene på de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Erik Alexis Petersen, Finn Rydbjerg, Hans Kristian Jensen, Jørgen Henning Andersen, Per H. Hestbek, Lilly Angelica Petersen, Svend-Erik Oluf Sørensen, Niels Chr. Bahnson og Mogens Lehd Pedersen.
Forsamlingen rejste sig og mindedes de nævnte med et minuts stilhed.

Og så til beretningen. Jeg vil nævne den strategi, som bestyrelsen arbejder efter og som også har sat sit præg på perioden.
Strategien går i sin simpleste form ud på at udnytte økonomien fornuftigt, således at der kan afvikles så mange arrangementer som muligt med henblik på at styrke det kammeratlige- og kollegiale samvær. Yderligere søges arrangementerne fordelt landet over. Endvidere vil bestyrelsen gennem ny tænkning udvikle arrangementerne, dog uden at ændre på det basale nemlig frokosten.
Bestyrelsens grundplan er at afvikle 2 arrangementer øst og 2 vest i Danmark, derud over 2 arrangementer fordelt over landet og endelig julefrokosten.

Det var planen, men hvordan gik det så? - Det gik ikke så godt, idet der blev trukket et Coronatæppe hen over vores planlægning, hvilket bl.a. medførte, at generalforsamlingen først kunne afvikles 2. juni sidste år. I forbindelse med generalforsamlingen blev der afholdt veteranfrokost med 18 deltagere.
Nu var corona'en på tilbagetog, så efter sommerferien startede vi op med et stramt program begyndende med veteranfrokost i Odense den 18. august med 10 deltagere. Herefter ville vi prøve noget nyt, nemlig at krydre med lidt kulturelt i forbindelse med frokosten. På baggrund af dette blev der den 20. september arrangeret et besøg på Fregatten Jylland med efterfølgende frokost i Ebeltoft. Desværre var der kun 10 deltagere. Så kom turen til København. 21. oktober blev der afholdt veteranfrokost på "Air pub" med 16 deltagere. Inden julemåneden begyndte med nye coronarestriktioner, nåede der at blive afviklet en veteranfrokost i Odense den 30. november på "Giraffen" med 10 deltagne medlemmer. Som et nyt tiltag blev det besluttet, at holde en julefrokost som skulle favne medlemmer i øst hvert andet år og i vest i det efterfølgende år. Julefrokosten blev afviklet den 8. december i Marineforeningen i Brøndby med 23 deltagere. Vi håber, at vi kan holde julefrokosten i Marineforeningen i Odense i 2022, så det kunne blive en tradition. Vi hører gerne hvis der er nogle medlemmer, der har kontakter til marineforeningen i Odense.
Foran os ligger et nyt forenings år, og der er allerede planlagt spændende møder i bl.a. Svendborg og der arbejdes med et i Ribe.
Sluttelig vil jeg nævne, at man behøver ikke at være medlem af bestyrelsen for at yde en indsats for foreningen. Vi savner nogle ildsjæle rundt om i landet der kan komme med forslag til møder - gerne med kulturelt indslag.
For der er stadie strøm på gamle gnister.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab
Vagn Aalling fremlagde og kommenterede det reviderede regnskab.
Efter enkelte opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

4. Indkomne forslag.
Kaj Verner Rasmussen havde indsendt følgende forslag:
Der vælges minimum 3 medlemmer til bestyrelsen.
Ved stemmelighed i bestyrelsen, er det formandens stemme der er afgørende.
Forslaget blev sat til afstemning - blev ikke vedtaget.
Bength Brodersen havde indsendt følgende forslag:
Undertegnede stiller hermed forslag til fremstilling og indkøb af reversnål med motiv af morsenøgle. Nøglen vil blive fremstillet i metal og enten med nål eller beregnet til at anbringe i knaphullet. Prisen vil ligge på under kr. 50,00 pr. stk. og kan købes gennem foreningen.
Forslaget blev sat til afstemning, og det blev vedtaget. Forslagsstiller og bestyrelsen vil nu arbejde videre på realisering.

5. Aktiviteter.
Henning Poulsen redegjorde for kommende aktiviteter:
6/4 Generealforsamling - "Københavneren" i Helsingør
24/5 Veteranfrokost + arrangement - besøg på SIMAC, frokost på "Svendborgsund", Svendborg
8/6 Sdr.Jylland Veteranfrokost + arrangement formentlig i Ribe
August NordJylland veteranfrokost + arrangement
13/10 Veteranfrokost øst, Fogedgården København N
7/12 Julefrokost Marineforeningen Odense

6. Valg.
Følgende stillede op til valg:
3355 Jesper Djurhuus
3878 Henning Poulsen
3302 Vagn Alling
2945 Evald Seemann
5658 Bength Brodersen
3389 Carol Ann Thrane
4437 Ole Rene Hansen
Der blev udleveret stemmesedler, idet man kunne stemme på i alt 5 medlemmer til den kommende bestyrelse.
Følgende 5 blev valgt:
3355 Jesper Djurhuus
3878 Henning Poulsen
3302 Vagn Alling
2945 Evald Seemann
3389 Carol Ann Thrane

7. Eventuelt
Bodil Laursen havde sammen med Bength Brodersen som foreningens repræsentanter deltaget i Seniorklubbernes Landsmøde. Bodil fortalte om mødets afholdelse samt oplyste, at der er mulighed for at søge fondsmidler til kulturelle indslag i forbindelse afholdelse af vores arrangementer.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen var der besøg på Museet for Søfart, hvilket ca. 15 medlemmer benyttede sig af.


Jan Preisler
dirigent og referent